Ekspertët tanë

që janë në dispozicionin tuaj

PhD. Skerdi Zahaj

Psikolog

Pedagog në Departamentin e Psikologjisë, Universiteti i Tiranës,
Psikolog klinik në Bethany, klinika e sherbimeve psikosociale.
Terapist konjitiv – bihejvjoral.
Interesat e tij klinike jane te lidhura kryesisht me trajtimin e traumes, dhe crregullimet e lidhura me stresin. Perspektiva e tij teorike për trajtim klinik udhëhiqet kryesisht nga konjitiv-bihejvjoralja, terapia e skemave, dhe principet psikodinamike. Gjithashtu ka një interes të fortë në trajtimin e çrregullimeve të ankthit, depresionit, çrregullime të personalitetit dhe probleme ndërpersonale. Interesat e tij kërkimore janë të fokusuar në përgjithësi me zhvillimin e identitetit gjatë adoleshencës; efektet e kushteve kronike shëndetësore në zhvillim; ndikimi i traumave psikologjike; testimi hipotezës për një kuptim të thellë të zhvillimit psikopatologjik; dhe vlefshmërinë e instrumenteve klinike. Skerdi aktualisht punon me kohë të plotë si pedagog në Departamentin e Psikologjisë dhe Edukimit dhe jep klasa të ndryshme të tilla si; vlerësimin dhe trajtimin e traumave psikologjike, ndërhyrjet psikologjike të krizës së shkollës, psikologji këshillimi, hyrje të kërkimit metoda në psikologji dhe seminar të veçantë në metodat sasiore. Së fundi, mund të jetë e rëndësishme të theksohet se qasja e tij ne trajtim është një ekuilibër mes empatisë dhe konfrontim duke u fokusuar në emocionet dhe marrëdhëniet. Ai eshte shumë i interesuar në integrimin e qasjeve të ndryshme terapeutike dhe duke ofruar keshtu terapi me cilësi të lartë.

Bëj pyetjen tënde

Ju rekomandojmë që kur te parashtroni pytjen të merrni kohë ne formulimin e saj, dhe të cekni disa nga informatat më poshtë : Çka është duke ju shqetësuar,  kur ka ndodhur apo filluar ngjarja, kë e ka përfshirë, si ka filluar problemi, çfarë ju brengos më së shumti lidhur me situatën, a jeni munduar të zgjidhni vet këtë problem, dhe nëse po, si?

*Kjo faqe moderohet nga administratori prandaj pyetjet nuk do të postohen menjëherë.
*Të përzgjedhurit e ekspertit jo domosdoshmërisht e garanton marrjen e përgjigjes nga i njëjti ekspert.

    [expert_name]